STANDARDY KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO
NA KIERUNKU LEKARSKIM

STANDARDY KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO

NA KIERUNKU LEKARSKIM

I. Standardy dotyczące uczelni i wydziału

 1. Uczelnia musi określić swoje główne zadania (tzw. misję Uczelni) w zakresie kształcenia (uwzględniając cele edukacyjne), badań naukowych, usług specjalistycznych, a także działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej.

 1. Wydział musi w nawiązaniu do misji Uczelni oraz zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia, opracować swoje zadania w zakresie kształcenia przeddyplomowego, adekwatnie do wybranych priorytetów profilu absolwenta (wiedzy, umiejętności i kompetencji).

 1. Uczelnia/Wydział musi dysponować gwarantującą odpowiedni poziom wiedzy i usług kadrą (w zakresie kształcenia przynajmniej jeden samodzielny pracownik naukowy odpowiedzialny za nauczanie każdego z przedmiotów kierunkowych), którą cechuje brak konfliktów interesów. Konieczne jest zachowanie obowiązującego stosunku liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla kierunku, do liczby studentów.

 1. Uczelnia/Wydział musi prowadzić badania naukowe w zakresie nauczanych dyscyplin.

 1. Nauczyciele akademiccy powinni łączyć pracę dydaktyczną z pracą naukową, a w dyscyplinach klinicznych również z pracą usługową.

 1. Władze Wydziału muszą stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych nauczycieli akademickich, a działalność dydaktyczna powinna być uznawana na równi z działalnością naukową i usługową oraz powinna być brana pod uwagę przy okresowej ocenie nauczycieli.

 1. Uczelnia/Wydział musi posiadać (na zasadzie własności lub umowy) dostęp do budynków oraz sprzętu w ilości i jakości gwarantującej właściwe warunki dla kształcenia studentów. W szczególności musi być zapewniona odpowiednia liczba sal wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych, jak również pomieszczeń do samodzielnego studiowania.

 1. Uczelnia/Wydział musi posiadać wystarczające zaplecze do realizacji zadań klinicznych. Zaplecze to mogą stanowić równoważnie własne szpitale akademickie i zakłady ochrony zdrowia, włącznie z jednostkami lecznictwa otwartego, z którymi podpisano odrębne umowy.

 1. Władze Wydziału muszą ze szczególną troską oceniać i wspierać bazę kliniczną służącą do kształcenia studentów.

 1. Zaplecze szpitalne i ambulatoryjne musi zapewnić studentom zapoznanie się z pełnym zakresem działań medycznych i różnorodnymi jednostkami chorobowymi oraz nabycie umiejętności praktycznych, adekwatnych do profilu absolwenta.

 1. Studenci Wydziału muszą mieć zapewniony dostęp do biblioteki wyposażonej w aktualne piśmiennictwo z zakresu nauczanych dyscyplin, a także do mediów elektronicznych. Dostęp taki powinien być możliwy również w czasie wolnym od zajęć.

 1. Uczelnia/Wydział powinna zagwarantować środki finansowe, tzw. minigranty, na badania naukowe realizowane przez studentów.

 1. Uczelnia/Wydział musi zdefiniować i opublikować zasady zapobiegania konfliktom interesów pracowników oraz postępowania w zakresie relacji nauczyciel-student, a także procedury postępowania w przypadku naruszenia tych standardów.

 1. W Uczelni powinny być opracowane procedury i regulacje dotyczące składania, np. w przypadku molestowania, mobbingu, dyskryminacji itp., skarg przez studentów oraz możliwości odwoławczych.

 1. Uczelnia/Wydział musi określić zasady promowania studentów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce i ograniczyć możliwości studiowania studentom nie osiągającym założonych efektów kształcenia.

 1. Uczelnia/Wydział powinien zapewnić odpowiednie warunki funkcjonowania dla samorządu studenckiego.

II. Standardy dotyczące programów nauczania

 1. Studia przeddyplomowe muszą obejmować zorganizowane zajęcia, których ogólna liczba realizowanych godzin nie może być niższa niż określona przez właściwego ministra.

 1. Program nauczania musi być oparty o listę przedmiotów, minima godzinowe i kanon wiedzy (minimum programowe) określone przez właściwego ministra.

 1. Zadania określone w odniesieniu do kształcenia przeddyplomowego powinny odpowiadać misji oraz celom Uczelni i zostać przełożone na szczegółowe cele dydaktyczne, zgodnie z którymi układany jest program studiów i organizowany proces kształcenia.

 1. Wydział powinien określić jaki model programu (oparty o przedmioty, o systemy narządowe, o problemy) został wybrany, oraz jakie metody dydaktyczne przewidziane są dla jego realizacji.

 1. System kreowania programu studiów powinien być oparty o wyraźnie zarysowaną koncepcję całościową i zapewnić spójność programu, brak zbędnych powtórzeń i konieczną wartość merytoryczną. Należy zwrócić uwagę na to, aby unikać przeładowania programu treściami wąsko-specjalistycznymi, lub o charakterze „nowinek naukowych”.

 1. W strukturze programu muszą być uwzględnione nauki podstawowe, przedkliniczne, kliniczne i społeczne.

 1. W zakresie przedmiotów klinicznych przynajmniej połowa zajęć musi mieć charakter praktyczny.

 1. Program studiów musi zapewnić podstawową edukację zawodową. Musi umożliwiać studentom: poznanie naukowych podstaw medycyny, stosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem i chorobą, nabycie umiejętności rozpoznawania i określania problemu klinicznego, a także zdolności krytycznego myślenia i umiejętności dotarcia do właściwych źródeł informacji naukowej i klinicznej.

 1. Program studiów musi uwzględnić nabywanie umiejętności praktycznych, obowiązujących lekarza podstawowej opieki medycznej, a Władze Wydziału powinny systematycznie monitorować skuteczność kształcenia tych umiejętności.

 1. Program studiów musi uwzględnić kształtowanie właściwych postaw i zachowań niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza oraz umiejętności komunikacji z pacjentem i jego rodziną, a także z innymi lekarzami i pozostałym personelem medycznym.

 1. Program studiów musi być nastawiony na kształtowanie u studentów zdolności samodzielnego uczenia się w trakcie całego życia zawodowego (program „kontynuacji edukacji medycznej” – CME).

 1. Wydział powinien dążyć do wdrożenia nauczania zintegrowanego, łączącego treści z zakresu różnych przedmiotów i wzmacniającego logiczne powiązania pomiędzy nimi. Konieczna jest integracja pozioma i pionowa pomiędzy nauczanymi przedmiotami.

 1. W celu zapewnienia indywidualizacji kształcenia program powinien uwzględniać możliwość wyboru przez studentów przedmiotów o charakterze zajęć fakultatywnych. Zajęcia fakultatywne powinny stanowić integralną część programu tzn. wchodzić w zakres wymaganej puli godzinowej zajęć, pozostawiając studentom możliwość wyboru tematyki zajęć. Ogólna liczba godzin zajęć fakultatywnych wybieranych przez jednego studenta nie powinna przekraczać 10% całości programu studiów.

 1. Wprowadzenie zajęć fakultatywnych powinno łączyć się z określeniem tzw. „rdzenia programowego” wspólnego dla wszystkich studentów kierunku i koniecznego dla zasadniczego wykształcenia absolwenta o wybranym profilu.

 1. Praktyki wakacyjne muszą stanowić integralną część procesu nauczania. Odbycie praktyk wakacyjnych w zakresie nie mniejszym niż określony w standardach jest niezbędne dla zaliczenia studiów.

 1. Program nauczania powinien uwzględniać znajomość skutków medycznych powszechnych problemów społecznych (przemoc, narkotyki, alkoholizm itp.), ich diagnostyki, leczenia i zapobiegania

III. Standardy dotyczące organizacji nauczania

 1. Dziekan musi dokładnie określić zakres odpowiedzialności prodziekana(ów) za poszczególne elementy procesu edukacyjnego. Musi też wyznaczyć odpowiedni personel do zarządzania sprawami studenckimi i organizacyjnymi.

 1. W celu zapewnienia szerokiego udziału społeczności akademickiej w kształtowaniu programu Wydział powinien powołać Radę Programową w skład której wchodziliby na stałe przedstawiciele nauk podstawowych, przedklinicznych, klinicznych, oraz studenci, z możliwością zapraszania na posiedzenia innych zainteresowanych osób.

 1. Władze Uczelni/Wydziału muszą podejmować ciągłą ocenę programu nauczania i wnosić doń niezbędne poprawki tak, aby był on adekwatny do postępu wiedzy i potrzeb społecznych.

 1. Władze Wydziału muszą prowadzić stałą i bieżącą kontrolę zgodności procesu dydaktycznego z programem oraz efektywności kształcenia. Władze Wydziału muszą hospitować zajęcia dydaktyczne (w tym także praktyki wakacyjne).

 1. W procesie oceny nauczania i nauczycieli akademickich muszą uczestniczyć studenci.

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy muszą znać sylabusy nauczanych przedmiotów, a zwłaszcza cele nauczania, planowane efekty kształcenia oraz zalecane podręczniki.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć student powinien mieć możliwość poznania celów nauczania danego przedmiotu, zakresu obowiązującego materiału oraz sposobu egzekwowania wymaganych wiadomości.

 1. Zajęcia z dyscyplin podstawowych i przedklinicznych muszą odbywać się w odpowiednio wyposażonych laboratoriach. Laboratoria o charakterze diagnostycznym i badawczym muszą spełniać standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i/lub dysponować współczesną aparaturą pomiarową oraz aktualnymi metodami diagnostyczno-badawczymi. Laboratoria te powinny dążyć do uzyskania potwierdzenia „dobrej praktyki laboratoryjnej” przez upoważnione jednostki certyfikujące lub akredytujące.

 1. Zajęcia kliniczne muszą umożliwić studentowi gruntowne przestudiowanie grupy pacjentów ze schorzeniami reprezentatywnymi dla dziedziny, której dotyczy szkolenie. Powinny być zdefiniowane typy pacjentów i sytuacji klinicznych, z którymi musi zapoznać się każdy student oraz opracowany program uzupełniający obejmujący symulowane opisy przypadków do wykorzystania w przypadku braku odpowiedniego pacjenta (np. opisy przypadków w wersji drukowanej lub „on line”). Część zajęć praktycznych z przedmiotów klinicznych musi dotyczyć pacjentów niehospitalizowanych.

 1. Wydział musi wdrożyć system kontroli, czy student uzyskał dostęp do wszystkich wymaganych procedur medycznych i kształcenia koniecznych umiejętności praktycznych.

 1. W przypadku zajęć klinicznych odbywanych przez studentów równolegle w różnych jednostkach należy zapewnić porównywalność procesu kształcenia i metod oceny studentów .

 1. Wydział musi opracować wykaz umiejętności praktycznych obowiązujących każdego studenta oraz sposób ich egzekwowania.

 1. Sprawdziany postępów studenta stosowane w trakcie studiów powinny uwzględniać zarówno przyswojoną wiedzę i umiejętności praktyczne, jak również zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów medycznych, umiejętność komunikacji interpersonalnej, a także ocenę postaw i zachowań. Studenci powinni mieć możliwość śledzenia na bieżąco swoich ocen oraz wglądu do prac pisemnych.

 1. W organizacji zajęć powinno się uwzględnić ich realizację w małych grupach, a także wprowadzenie takich form dydaktycznych, które prowadzą do zwiększonej odpowiedzialności studentów za wyniki nauczania, wdrażają do samokształcenia i uczą rozwiązywania problemów.

 1. Władze Uczelni/Wydziału powinny promować i organizować międzynarodową wymianę studentów. Wyjazdy studentów na studia i praktyki wakacyjne powinny być poprzedzone uprzednią analizą celu i programu wyjazdu tak, aby umożliwić studentom zaliczenie zajęć odbytych w zagranicznej Uczelni.

 1. W celu ułatwienia studentom zaliczenia w macierzystej Uczelni okresu studiów odbytego w innej Uczelni, Wydział musi wdrożyć system kredytowy – Europejski System Transferu Punktów Kredytowych.

IV. Standardy dotyczące rekrutacji studentów i opieki nad nimi

 1. Zasady procesu rekrutacji, jak również ewentualne procedury odwoławcze, muszą być jasno określone i dostępne, tak aby kandydaci mogli się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o wyborze Uczelni.

 1. Na Uczelni powinien istnieć system pomocy socjalnej dla studentów oraz jasno określony regulamin, komu taka pomoc przysługuje.

 2. Uczelnia musi zapewnić studentom opiekę zdrowotną (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) oraz szczepienia ochronne wymagane w stosunku do studentów kierunku lekarskiego.

 1. Uczelnia musi wypracować strategię postępowania ze studentami narażonymi w toku studiów na czynniki ryzyka (np. choroby zakaźne, promieniowanie jonizujące). Strategia ta powinna zawierać: edukację odnośnie metod prewencji, zasady leczenia, a także określenia odpowiedzialności finansowej.

 1. Uczelnia powinna zapewnić studentom możliwość poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego, a osoby udzielające studentom porad psychiatrycznych/ psychologicznych nie powinny brać udziału w ocenie i promocji tych studentów.

 1. Uczelnia powinna zapewnić studentom odpowiednią bazę do zajęć sportowych i rekreacji.

 1. Uczelnia określa i podaje do powszechnej wiadomości procedury dotyczące składania skarg przez studentów w przypadku molestowania, dyskryminacji.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy PT Pracownicy oraz studenci Uczelni/Wydziału mogą zgłaszać swoje uwagi i skargi dotyczące realizacji niniejszych Standardów do członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (aktualna lista znajduje się na stronie ukjkkl.edu.pl).

 1. Wydział, który realizuje powyższe standardy może ubiegać się o akredytację przyznawaną przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lat pięć (bezwarunkowo) lub trzy (warunkowo).

 1. Od wydanej decyzji przysługuje Wydziałowi odwołanie do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.