Loading...
O komisji2017-06-26T19:09:09+00:00

O komisji

  1. Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim zwana dalej (UKJKKL), Uchwałą KRAUM nr 79/2016 z dnia 18 marca 2016 r., została utworzona na bazie Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych powołanej uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na posiedzeniu w Gdańsku w dniu 07.10.1997 r..
  2. Działania UKJKKL opierają się o ustawę z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1842) oraz odpowiednie przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podstawowe dokumenty wewnętrzne, zatwierdzone przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
  3. UKJKKL jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych, której celem jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz standardów i zaleceń międzynarodowych.
  4. UKJKKL jest w swych działaniach niezawisła, jednak dążyć będzie do współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się oceną jakości kształcenia i akredytacją.